» Program podpory Spolupráce - Technologické platformy

Spolupráce - Technologické platformy

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu SPOLUPRÁCE [pdf, 311 kB]je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program SPOLUPRÁCE — Technologické platformy doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro publicitu
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektuProjekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/octet-streamZávazné ukazatele
application-octet-stream21.06.2012

» 1. Výzva

Spolupráce - Technologické platformy - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. května 2008 první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE — Technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí. Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení — technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.  Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen dnem 15. července 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 1. října 2008. Příjem plných žádostí probíhal od 14. listopadu 2008 do 31. prosince 2008.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 100 mil. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/x-zip-compressedI. Výzva - přílohy
application-x-zip-compressed03.10.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit