» Program podpory Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu SPOLUPRÁCE [pdf, 311 kB]je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program SPOLUPRÁCE — Klastry doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.


» 1. Výzva

Spolupráce - Klastry - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. října 2008 první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE — Klastry, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Na tuto výzvu je alokována 1 mld. Kč. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení — klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.  Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace pomocí aplikace eAccount byl zahájen dnem 1. října 2008 a byl ukončen 28. února 2009 (respektive 6.3.2009 kvůli přetížení aplikace eAccount). Příjem plných žádostí probíhá od 14. listopadu 2008 do 30. dubna 2009.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit