» Program podpory Prosperita

Prosperita 

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu PROSPERITA [pdf, 214 kB] je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

„V informačním systému a pro účely evidence jsou v rámci číslování jednotlivých projektů programu Prosperita zavedeny následující číselné řady:

  • u výzvy Prosperita I se projekty v režimu veřejné podpory označují PP01,
  • u výzvy Prosperita I se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP02
  • u výzvy Prosperita II se projekty v režimu veřejné podpory označují PP03,
  • u výzvy Prosperita II se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP04
  • u výzvy Prosperita II - pokračování se projekty v režimu veřejné podpory označují PP03,
  • u výzvy Prosperita II - pokračování se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP04.“


 
Zřízen Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), jehož cílem je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých mj. na základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Poskytovatel podpory de minimis je v této souvislosti od 1. ledna 2010 povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.
 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

Zájemcům o tento program doporučujeme prostudovat: 

Předepsané tabulky pro mzdy a cestovné — program PROSPERITA, veřejná podpora, pouze pro aktivitu sítě Business angels (BAN)

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfCentrální registr podpor malého rozsahu de minimis informace VTP,PI, CTT a BAN
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova VTP, PI
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova BAN
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova Provoz VTP, PI
application-pdf03.10.2011
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf03.10.2011

 
 


» 1. Výzva

Prosperita - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 7. dubna 2008 první kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.
V termínu od 7. 4. 2008 do 1. 8. 2008 bylo možné podávat žádost o dotaci formou předběžné Registrační žádosti (viz Příloha č.1). Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl z technických důvodů posunut na 9. září 2008 a probíhal prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Také začátek příjmu plných žádostí byl posunut z 1. září 2008 na 10. prosince 2008.  Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. Dle právní formy žadatele o dotaci je tato výzva realizována ve dvou oddělených režimech 1. v režimu veřejné podpory a 2. v režimu nezakládající veřejnou podporu.

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/x-zip-compressedI. výzva - Dokumenty v režimu VP
application-x-zip-compressed03.06.2010
application/pdfI. výzva - Příručka způsobilých výdajů
application-pdf25.03.2010
application/pdfI. výzva - Podmínky poskytnutí dotace č. j. 18720/10/08100/08000 - neveřejná podpora
application-pdf14.05.2010
application/pdfI. výzva - Podmínky poskytnutí dotace č. j. 18720/10/08100/08000 - veřejná podpora
platnost od 17. 5. 2010application-pdf14.05.2010
application/pdfI. výzva - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
application-pdf13.03.2012
application/x-zip-compressedI. výzva - Dokumenty v režimu NVP
application-x-zip-compressed09.01.2014
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit