» Program podpory Potenciál

Potencial

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu POTENCIÁL  je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:


UPOZORNĚNÍ

 Oznámení o plánovaném prodloužení výzvy :

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU VYHLÁSÍ PRODLOUŽENÍ III. VÝZVY PROGRAMU POTENCIÁL V ČERVENCI LETOŠNÍHO ROKU.
 
 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program POTENCIÁL doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilých výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 31. 10. 2008application-pdf03.11.2011
application/pdfPříručka způsobilých výdajů k III. výzvě - prodloužení
Doporučeno k prostudování - platnost od 25. 7. 2012application-pdf25.07.2012

» 1. Výzva

Potencial - I. výzva programu

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory POTENCIÁL na 1 106 888 tis. Kč. Plánovaná alokace byla 900 000 Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny. Ministerstvo průmyslu a obchodu také dříve prodloužilo termín pro příjem registračních a plných žádostí v rámci první výzvy programu POTENCIÁL o jeden měsíc. Mezní termín podání registrační žádosti byl 31. prosinec 2007, pro podání plné žádosti pak 31. leden 2008.
Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na posílení výzkumných, vývojových a inovačních kapacit podniků, v rámci 1. výzvy pak pouze malých a středních podniků.

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfI. výzva - Příloha č. 1 - Způsobilé výdaje, č.j. 8252/08/08100
Příloha č. 1 Výzvy - obsahuje výčet způsobilých výdajů a omezení na ně se vztahující.application-pdf30.10.2008
application/x-zip-compressedPotenciál - I. Výzva pro předkládání projektů a ostatní soubory - zip
application-x-zip-compressed09.03.2010
application/pdfI. výzva - Příloha č. 2 - Podmínky poskytnutí dotace, č.j. 14413/09/08100 PMOP 7.0.
application-pdf03.11.2011
application/pdfI - II. výzva - Příloha č. 3 - Instrukce k věcné správnosti k žádosti o platbu
application-pdf03.11.2011
application/pdfI. výzva - Příloha č. 4 - Pokyny pro žadatele a příjemce, specifická část
application-pdf13.03.2012
application/pdfI. výzva - Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
application-pdf07.03.2010
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit