Společné přílohy dotačních programů podpory

V tomto dokumentu jsou uvedeny společné přílohy dotačních programů podpory Operačního programu Podnikání a Inovace:

Aktuální informace

V souvislosti s rostoucím počtem změnových řízení vyvěšuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za účelem usnadnění podání Žádosti o změnu platné formuláře pro programovací období OPPP a OPPI:

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/mswordŽádost o změnu Podmínek poskytnutí dotace k Rozhodnutí OPPP
Platnost od 26. 5. 2006application-msword06.05.2010
application/mswordŽádost o změnu Podmínek poskytnutí dotace k Rozhodnutí OPPI
Platnost od 1. 5. 2009application-msword06.05.2010

Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO

Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO je určen žadatelům a příjemcům dotace z OPPI. Stanovisko, kterým se určuje jednoznačný výklad textace Podmínek poskytnutí dotace tak, aby byla v plném souladu s legislativou Evropských společenství.
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfDopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO
application-pdf05.10.2011

Stanovisko poskytovatele dotace (MPO) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

    Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání tohoto vysvětlujícího stanoviska, jehož cílem je srozumitelnou formou přiblížit žadatelům výklad vybraných bodů (povinností) uvedených v Podmínkách poskytnutí dotace. Byly vybrány především ty body, jichž se týkaly nejčastější dotazy žadatelů.

 Prog ram Marketing - úpravy limitů rozpočtových položek. Dokument doplňuje "Stanovisko poskytovatele dotace k vybraným ustanovením Podmínek" a upřesňuje problematiku Stanovení úpravy limitů rozpočtových položek u dotačních projektů.     

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfStanovisko k vybraným ustanovením Podmínek, č.j. 53618/08/08100/08000
application-pdf06.05.2010
application/pdfStanovisko k vybraným ustanovením Podmínek, č.j. 46159/08/08100/08000
Dříve platná verze — publikována 21. 10. 2008application-pdf05.10.2011
application/pdfProgram Marketing - úpravy limitů rozpočtových položek
Dříve platná verzeapplication-pdf05.10.2011

Obecné podmínky pro OPPI 2007—2013

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPodmínky obecná část
Platnost od 17. 5. 2010application-pdf05.10.2011
application/pdfPodmínky - obecná část
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf05.10.2011

Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007—2013

Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.
 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu, která bude podaná po 17. 5. 2010, se řídit Metodickou příručkou ke mzdovým nákladům, která je obsažena v dokumentu:  Předepsané tabulky pro mzdové náklady

Aktuální verze dokumentu (platnost od 1. 4. 2011)

  • Předepsané tabulky pro mzdové náklady
     
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j 14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů obecná část, č.j. 35815/12/61100
Platnost od 1. 9. 2012application-pdf31.08.2012
application/pdfZměny v tabulkách
Platné od 1. 4. 2012application-pdf06.04.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetPředepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné
Doporučeno k prostudování - platnost od 1. 4. 2012 Platí pro 1. verzi Žádosti o platbuapplication-vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet19.03.2012
application/vnd.ms-excelPředepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné
Doporučeno k prostudování - platnost od 1. 4. 2011application-vnd.ms-excel05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů obecná část, č.j. 10596/11/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 4. 2011application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 36934/07/08100
Dříve platná verze — platnost od 7. 5. 2007application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 8252/08/08100
Dříve platná verze — platnost od 3. 3. 2008application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 27862/08/08100
Dříve platná verze — platnost od 1. 9. 2008application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 14134/09/08100
Dříve platná verze — platnost od 26. 1. 2009application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j.14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 5. 2009application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů - obecné, č.j. 37535/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 15.10. 2009application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla způsobilosti výdajů obecná část, č.j. 41298/14/61100/61000
Aktuální verze - platnost od 1.9. 2014application-pdf01.09.2014

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace — obecná část

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se samotnou realizací projektů.

 Pokyny se skládají ze dvou částí:

  • Část obecná je společná pro všechny dotační programy a její součástí jsou následující přílohy.
  • Část zvláštní odráží specifika daného programu a bude uvedena na stránkách jednotlivých programů podpory.

Pokyny jsou vydávány pouze v elektronické verzi a jsou průběžně aktualizovány. Aktualizační mailing s informací, že došlo k aktualizaci tohoto dokumentu, rozesílá agentura CzechInvest na registrované adresy (Vaši e—mailovou adresu si můžete registrovat na www.czechinvest.org). Žadatelé, kteří v době aktualizace mají již podanou žádost o poskytnutí dotace, jsou o aktualizaci informováni pomocí nástěnky projektu.
ZMĚNY

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

  •  I. Díl – Doplněna kapitola popisující postup při změnovém řízení projektu
  • II. Díl – Vloženy aktualizované, a již zveřejněné Pokyny pro výběr dodavatelů, které reagovaly na novelu Zákona o veřejných zakázkách
  • III. Díl -  Proběhla komplexní změna kapitoly Průvodce podání Žádosti o platbu (ŽoPl). V  této části došlo ke změně struktury kapitol a upřesnění procesů souvisejících s předkládáním ŽoPl. Prakticky a se všemi detaily je zde uveden postup zadávání účetních a úhradových dokladů, údajů o přílohách a vysvětleny všechny funkcionality jednotlivých záložek i podzáložek v této části aplikace e-Account včetně různých specifik.


 
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od března 2015application-pdf12.12.2014
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od července 2014application-pdf09.07.2014
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od března 2014application-pdf18.03.2014
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od ledna 2014application-pdf03.02.2014
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od srpna 2013application-pdf16.08.2013
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od května 2013.application-pdf14.05.2013
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od února 2013.application-pdf16.04.2013
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od ledna 2012application-pdf03.01.2012
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od října 2012application-pdf12.10.2012
application/pdfPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platnost od března 2012application-pdf05.03.2012
application/x-zip-compressedPokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část
Platné dříveapplication-x-zip-compressed10.11.2011

Pravidla pro výběr dodavatelů

Pravidla stanovují postup příjemce dotace při aplikaci § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) a výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem.

Doporučující dokumenty ke zdárnému průběhu výběrových řízení ;PPooo  Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele  a  Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 44453/14/61100/60000
Aktuální verze - platnost od 1.12. 2014application-pdf28.11.2014
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 26724/14/61100/61000
Dříve platná verze - platnost od 9.6. 2014application-pdf05.06.2014
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 31688/12/61100/61000
Dříve platná verze - platnost od 1. 9. 2012application-pdf24.08.2012
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů_č.j. 10596/11/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 4. 2011application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů_č.j._8210/12/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 4. 2012application-pdf01.03.2012
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů_č.j. 34647/10/08100
Dříve platná verze od 1. 10. 2010application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 15891/10/08100
Dříve platná verze od 17. 5. 2010application-pdf05.10.2011
application/x-zip-compressedPravidla pro výběr dodavatelů za rok 2007 - 2008_.zip
application-x-zip-compressed05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 9153/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 16. 3. 2009application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 14413/09/08100
Dříve platná verze -platnost od 1. 5. 2009application-pdf05.10.2011
application/pdfPravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 203/14/61100/61000
Dříve platná verze - platnost od 13. 1. 2014application-pdf13.01.2014

Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů

Toto upozornění vydává poskytovatel především z toho důvodu, že tento postup se může týkat žadatelů ze skupiny podnikatelských subjektů (nebo i neziskových organizací), které nemají veřejný charakter a nemají tedy obvykle z minulosti zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfUpozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
application-pdf05.10.2011

Pravidla etapizace

Tento pokyn stanovuje žadatelům pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu a zároveň termínů pro budoucí podávání Žádostí o platbu.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPravidla etapizace, č.j 14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu, č.j. 14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 5. 2009application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu, č.j. 53618/08/08100
Dříve platná verze - platnost od 9. 12. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu, č.j. 27862/08/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 9. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu, č.j. 18489/08/08100
Dříve platná verze - platnost od 24. 4. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu, č.j. 8252/08/08100
Dříve platná verze - platnost od 3. 3. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu č.j. 10596/11/08100
Aktuální verze platnost od 1. 4. 2011application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla etapizace projektu č. j. 2011/15/61200/60000 - zálohovky
Platnost od 12.1. 2015application-pdf20.01.2015

Pravidla pro publicitu

V souladu s nařízením Komise č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů prostřednictvím níže uvedených opatření.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPravidla pro publicitu, č.j. 8199 /10/ 08100
Dříve platné verze - platnost od 1. 3. 2010application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu, č.j. 28726 /11/08100
Dříve platné verze - platnost od 1. 8. 2011application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu č.j._10596/11/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 4. 2011application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu_č.j. 3547/11/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 2. 2011application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu_č. j. 34647/10/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 10. 2010application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu, č.j. 15891/10/08100/100510
Dříve platné verze - platnost od 17. 5. 2010application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - dotace, č.j. 36934/07/08100
Dříve platné verze - platnost od 14. 9. 2007application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - obecná, č.j. 36934/07/08100
Dříve platné verze - platnost od 14. 9. 2007application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - dotace, č.j. 8252/08/08100
Dříve platné verze - platnost od 3. 3. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - obecná, č.j. 8252/08/08100
Dříve platné verze - platnost od 3. 3. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - dotace, č.j. 27862/08/08100
Dříve platné verze - platnost od 1. 9. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - obecná, č.j. 27862/08/08100
Dříve platné verze - platnost od 1. 9. 2008application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - dotace, č.j.14413/09/08100
Dříve platné verze - platnost od 1. 5. 2009application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu - dotace, č.j. 14413/09/08100
Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010application-pdf06.10.2011
application/pdfPravidla pro publicitu, č.j. 30152/13/61100
Aktuální verze - platnost od 15. 7. 2013application-pdf15.07.2013

Aplikační výklad pro vymezení MSP

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií:

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfAplikační výklad pro vymezení MSP
Aktuální verze dokumentu - platnost od 1. 7. 2014application-pdf08.07.2014

Pravidla dokládání výstupu akcí TP a SA

Vztahuje pouze  k interním projektům  MPO, CzechInvestu  a  Czech Tradeu.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/x-zip-compressedPravidla dokládání výstupu akcí TP a SA - 07 - 13
Platnost od 2007 - 2013application-x-zip-compressed01.09.2014
application/pdfPravidla dokládání výstupu akcí TP a SA
Platnost od 1. 1. 2014application-pdf01.09.2014

Průvodce podání Žádosti o platbu

• Přílohy

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek

• Přílohy

» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/pdf Aplikační výklad pro vymezení MSP Aktuální verze dokumentu - platnost od 1. 7. 2014 PDF 08.07.2014
application/pdf Pravidla pro publicitu, č.j. 8199 /10/ 08100 Dříve platné verze - platnost od 1. 3. 2010 PDF 18.07.2013
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 14134/09/08100 Dříve platná verze — platnost od 26. 1. 2009 PDF 17.05.2013
text/html Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů text-html 30.10.2012
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010 PDF 31.08.2012
application/pdf Pravidla pro výběr dodavatelů_č.j. 34647/10/08100 Dříve platná verze od 1. 10. 2010 PDF 17.08.2012
application/pdf Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010 PDF 17.08.2012
application/pdf Pravidla pro publicitu - obecná, č.j. 14413/09/08100 Dříve platné verze - platnost od 1. 5. 2009 PDF 09.07.2012
application/pdf Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část Platnost od ledna 2012 PDF 07.02.2012
application/x-zip-compressed Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část Platné dříve application-x-zip-compressed 05.01.2012
application/x-zip-compressed Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část - předchozí verze application-x-zip-compressed 13.12.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu, č.j. 15891/10/08100/100510 Dříve platné verze - platnost od 17. 5. 2010 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - dotace, č.j. 36934/07/08100 Dříve platné verze - platnost od 14. 9. 2007 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - obecná, č.j. 36934/07/08100 Dříve platné verze - platnost od 14. 9. 2007 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - dotace, č.j. 8252/08/08100 Dříve platné verze - platnost od 3. 3. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - obecná, č.j. 8252/08/08100 Dříve platné verze - platnost od 3. 3. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - dotace, č.j. 27862/08/08100 Dříve platné verze - platnost od 1. 9. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - obecná, č.j. 27862/08/08100 Dříve platné verze - platnost od 1. 9. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - dotace, č.j.14413/09/08100 Dříve platné verze - platnost od 1. 5. 2009 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla pro publicitu - dotace, č.j. 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace projektu, č.j. 8252/08/08100 Dříve platná verze - platnost od 3. 3. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace projektu, č.j. 18489/08/08100 Dříve platná verze - platnost od 24. 4. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace projektu, č.j. 27862/08/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 9. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace projektu, č.j. 53618/08/08100 Dříve platná verze - platnost od 9. 12. 2008 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace projektu, č.j. 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 5. 2009 PDF 06.10.2011
application/pdf Pravidla etapizace, č.j 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010 PDF 06.10.2011
application/x-zip-compressed Pravidla pro výběr dodavatelů za rok 2007 - 2008_.zip application-x-zip-compressed 05.10.2011
application/pdf Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 9153/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 16. 3. 2009 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 14413/09/08100 Dříve platná verze -platnost od 1. 5. 2009 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 36934/07/08100 Dříve platná verze — platnost od 7. 5. 2007 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 8252/08/08100 Dříve platná verze — platnost od 3. 3. 2008 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 27862/08/08100 Dříve platná verze — platnost od 1. 9. 2008 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j.14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 5. 2009 PDF 05.10.2011
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecné, č.j. 37535/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 15.10. 2009 PDF 05.10.2011
application/pdf Podmínky obecná část Platnost od 17. 5. 2010 PDF 05.10.2011
application/pdf Program Marketing - úpravy limitů rozpočtových položek Dříve platná verze PDF 05.10.2011
application/pdf Stanovisko k vybraným ustanovením Podmínek, č.j. 46159/08/08100/08000 Dříve platná verze — publikována 21. 10. 2008 PDF 05.10.2011
application/pdf Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO PDF 05.10.2011
application/msword Žádost o změnu Podmínek poskytnutí dotace k Rozhodnutí OPPI Platnost od 1. 5. 2009 MS Word 07.10.2010
application/msword Žádost o změnu Podmínek poskytnutí dotace k Rozhodnutí OPPP Platnost od 26. 5. 2006 MS Word 07.10.2010
application/pdf Stanovisko k vybraným ustanovením Podmínek, č.j. 53618/08/08100/08000 PDF 06.05.2010

» Přehled aktualizací
Zobrazit