Ostatní

05.11.2008
Souhlas s podmínkami a se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (dále jen „MPO“) je, jakožto správce, oprávněno zařadit mnou poskytnuté údaje v rozsahu – e-mailová adresa - do databáze příjemců obchodních sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese MPO odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na MPO obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Zároveň prohlašuji, že jsem oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuji výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.
16.10.2008
Prohlášení o přístupnosti
Webové stránky Ministerstva průmyslu byly uvedeny do provozu v listopadu 2008 s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.
11.03.2008
Společné přílohy dotačních programů podpory

V tomto dokumentu jsou uvedeny společné přílohy dotačních programů podpory Operačního programu Podnikání a Inovace:

05.03.2006
Stránka nenalezena

Je nám líto, ale stránka, kterou požadujete, nebyla nalezena.

V čem může být problém?

  • máte neaktuální odkaz v oblíbených položkách / záložkách
  • přišel(a) jste z vyhledávače, který nemá uloženy aktuální údaje o těchto stránkách,
  • přišel(a) jste ze stránek, na kterých je neaktuální odkaz
  • při psaní adresy stránek do Vašeho prohlížeče jste zadal(a) adresu nesprávně


04.02.2006
Automatické zasílání aktualizací

Přihlašte se k odběru aktualizací a žádné důležité informace vám již neuniknou. Budeme vám je pravidelně posílat.Souhlasím s podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

» přihlásit k odběru
04.02.2006
Slovník pojmů

A

AFI

Asociation for Foreign Investment - anglický název pro Asociaci pro zahraniční investice

Alokace

objem finančních prostředků, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP) nebo prioritní osy
 

B

Benchmarking

proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.

Bloková výjimka

blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek byla dána Nařízením Rady 994/1998 pro stanovení podpor nepodléhajících schválení Komisí.

Brownfield

nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.
 

C

Centra pro transfer technologií

napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem

CZ – NACE

statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropská unie
 

D

de minimis

podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 000 EUR.
 

E

eAccount

internetová aplikace umožňující žadateli o dotaci elektronické předkládání žádostí. Umožňuje elektronickou komunikaci mezi žadatelem a projektovým manažerem.
 

F

Finanční výkazy (FV)

formuláře předkládané žadatelem obsahující údaje pro ekonomické hodnocení projektu
 

I

ICT

informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj informačních systémů.

Investors in People

(IIP) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o nástroj, který firmě pomáhá efektivně řídit a rozvíjet své zaměstnance.
 

K

Klastr

soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnost
 

M

MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klasifikování podnikatelské subjektu jako MSP naleznete v sekci Rádce.
 

N

Nákladová mezera

rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu po jeho dokončení)
 

O

OKEČ

odvětvová klasifikace ekonomických činností

OPPI

Operační program Podnikání a inovace

OPPP

Operační program Průmysl a podnikání
 

P

Plná žádost

žádost o dotaci obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu (2. stupeň elektronického podání žádosti)

Podnikatelská nemovitost

pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury, která je určena podporovanému podniku, zahrnující podnikatelské parky a podnikatelské objekty.

Podnikatelské inkubátory

podporují a vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem

Podnikatelský objekt

a) výrobní hala, případně s funkčně propojenou nebo integrovanou skladovou, technickou a administrativní části, b) administrativní nebo jiní budova určená pro podporovaný podnik.

Podnikatelský park

ucelené území vymezené v územně platné plánovací dokumentaci jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb.

Pól excelence

kooperační seskupení výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřené na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví (nanotechnologie, biotechnologie aj.). Pól excelence má potenciál přilákat výzkumné pracovníky, investory a klíčo

Pravidlo N+3

Toto pravidlo zjednodušeně znamená, že příjemce podpory musí projekt zrealizovat a požádat o vyplacení dotace nejdéle do tří let od chvíle, kdy mu byla dotace přislíbena. V opačném případě na ni ztrácí nárok.

Příjemce dotace

žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě hodnotícího procesu schválena a poskytovatelem dotace bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
 

R

Registrační žádost

zjednodušená žádost o dotaci sloužící k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu (1. stupeň elektronického podání žádosti)
 

T

Technologické platformy

kooperační oborové seskupení sdružující „klíčové hráče“ daného odvětví (průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy) podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné techno

 

V

Vědeckotechnický park

poskytuje potřebné prostory a služby inovativním firmám s delší historií podnikání

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy.
 

Z

Způsobilé výdaje

vybrané druhy výdajů, které jsou přípustné k proplacení dotace nebo čerpání zvýhodněného nebo zaručovaného úvěru a jejich vymezení je provedeno v příslušném programu nebo pravidly způsobilosti výdajů
 

Ž

Žadatel

subjekt, který podal žádost o poskytnutí podpory v rámci sledovaného programu

ŽoPl

žádost o platbu. Formulář pro nárokování čerpání dotace.

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2006
Projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. února 2010 projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012, který je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Realizátorem projektu je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komoru ČR.

Informace o možnostech účasti na podporovaných specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí jsou uváděny na internetových stránkách Hospodářské komory ČR, , případně České agentury na podporu obchodu CzechTrade.