» Program podpory Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB]je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE — INOVAČNÍ PROJEKT doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu


Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVymezení základních pojmů
application-pdf27.09.2011

» 1. Výzva

Inovace - Inovační projekt - I. výzva programu

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE — Inovační projekt na 1 739 904 tis. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 25. dubna 2007 a původně plánovaná alokace byla 1 500 000 tis. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.  První výzva byla realizována formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. června 2007 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí skončil 30. září 2007. Příjem plných žádostí probíhal od 1. září 2007 do 31. října 2007.

Termín pro příjem plných žádostí do první výzvy k podávání žádostí v programu Inovace byl později prodloužen o jeden měsíc. Mezní termín podání plné žádosti byl pátek 30. listopadu 2007.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit