Informace pro žadatele

OPPIOperační program Podnikání a inovace – je projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který má rozdělit více než 3 miliardy eur z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) i ze státního rozpočtu České republiky. Prostředky ERDF jsou určeny k odstraňování rozdílů mezi regiony. V praxi to znamená, že OPPI bude podporovat hlavně realizaci plánů a nápadů "menších podnikatelů".

02.05.2011
Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů

Pro snazší práci žadatelů, předcházení nejasností připravilo MPO sadu doporučených vzorových dokumentů pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

24.01.2011
Schéma procesů při čerpání z operačních programů OPPI

Popsání procesů pro žadatele při čerpání  z OPPI od samého počátku až po zdárný konec. Jde o vytvoření komplexní představy žadatele, o čepání z operačního programu.

19.08.2009
Nábor externích hodnotitelů pro OPPI
Hledáme externí hodnotitele pro Operační program Podnikání a inovace
Pro účely hodnocení projektů z Operačního programu Podnikání a inovace je v souladu s metodikou výběrových kritérií programů podpory vyžadováno posouzení nezávislými externími odborníky.

V současné době MPO hledá externí hodnotitele pro programy OPPI — Inovace, Rozvoj, Eko—energie, Potenciál, Nemovitosti, Prosperita, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Školící střediska a Spolupráce.

Pro zařazení uchazeče do databáze externích hodnotitelů je nezbytné splnění předepsaných požadavků.

Základními požadavky na externího hodnotitele je vysokoškolské vzdělání a praxe v oboru minimálně 3 roky nebo středoškolské vzdělání a praxe v oboru minimálně 5 let.

Jednotlivé programy mají další specifické požadavky na externí hodnotitele.

V případě vašeho zájmu stát se externím hodnotitelem, vyplňte prosím formulář pro životopis a vstupní formulář, které naleznete níže v přílohách, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace.
03.03.2009
Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst
Společná příloha k výběrovým kritériím programů PROSPERITA, SPOLUPRÁCE, ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY, NEMOVITOSTI, POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA a EKOENERGIE.
16.10.2008
eAccount

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace e-Account jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

09.10.2008
Postup získání podpory

Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem lze podat žádost o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace a jaké povinnosti ze získání podpory pro úspěšného žadatele vyplývají. Detailnější popis jednotlivých kroků najdete v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace. Tento dokument se skládá ze 2 částí, obecné části, která je společná pro všechny programy podpory v rámci OPPI, a zvláštní části, která odráží specifika jednotlivých programů. Zvláštní část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace je zveřejňována ke každé vyhlášené Výzvě konkrétního programu.

09.10.2008
Kdo může žádat?

Operační program Podnikání a inovace, vyhlášený na programovací období 2007 – 2013, je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategických služeb.

09.10.2008
Co je to Operační program Podnikání a inovace?

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - je jedním z tematických operačních programů vyhlášených pro Českou republiku na období 2007 – 2013. Cílem 15 programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. OPPI podporuje inovační potenciál podniků (zvláště malých a středních), využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie a umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. OPPI spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a ze strukturálních fondů EU pro ČR na něj bylo vyčleněno více než 3 mld. Eur. Tento operační program je spolufinancován státním rozpočtem České republiky.

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím.

1 | 2 | 3