OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ VÝZVY PROGRAMU POTENCIÁL

 

    

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU VYHLÁSÍ PRODLOUŽENÍ III. VÝZVY PROGRAMU POTENCIÁL V ČERVENCI LETOŠNÍHO ROKU.

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest se dohodli na základních parametrech prodloužení III. Výzvy programu Potenciál. Výzva bude vyhlášena v červenci 2012.  Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16. listopadu.  Alokace byla předběžně určena ve výši 2 mld. Kč.

Další parametry výzvy byly stanoveny následovně:
 

 • Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. 5. 2015.
 • Žádosti o platbu bude možné podat nejpozději do 30. 6. 2015.
 • Maximální možná dotace na projekt bude poskytována ve výši 50 mil. Kč (resp. 100 mil. Kč u projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu).
 • Žadatel bude muset splnit podmínku minimálně 2 leté historie bez možnosti doložit ji za mateřskou společnost.
 • Malé podniky si budou moci zvolit nižší míru podpory, tzn. 50 % na místo 60 %.
 • U stavebních projektů bude žadatel povinen doložit stavební povolení a územní rozhodnutí nejpozději k podání plné žádosti.
 • Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (požadavek vyplývá z návrhu Metodiky finančních toků a kontroly s předpokládanou účinností od 1. 7. 2012).
 • V rámci způsobilých výdajů projektu bude možné nakupovat pozemky a stavby pouze od třetích stran na základě znaleckého posudku.
 • Ze způsobilých výdajů v rámci de minimis bude vyřazeno cestovné. Cestovné bude možné nárokovat pouze v rámci Era/SME. 
 • V rámci položky Služby poradců, expertů, studie (de minimis) nebude možné nárokovat výdaje na certifikaci.
 • V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pevně zakotvena povinnost příjemce dotace vést časovou evidenci využití pořizovaných technologií pro účely VaV.
 • V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pevně zakotvena podmínka, že materiálním výstupem výzkumně-inovační kapacity u projektů, jejichž výstupem bude inovovaný produkt či produkční řada, mohou být pouze prototypy. Tyto prototypy následně podstoupí prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení, a pokud budou prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního vzorku za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.


Výše uvedené má pouze informační charakter a může se změnit. Přesné znění podmínek bude uvedeno ve výzvě.