Oznámení o ukončení možnosti kumulace dotačních programů OPPI s programem Záruka

S účinností od 1. 9. 2011 se v aktuálních či nově vyhlašovaných výzvách programů Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace - Projekt, Potenciál, Prosperita, Školicí střediska a Nemovitosti mění text ustanovení „Účast v dalších programech podpory“ následovně:

Na stejné způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu není možné získat jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Opatření umožňující kumulaci dotačních programů OPPI s programem Záruka bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno 13. 2. 2009 s cílem umožnit v době hospodářské krize, aby příjemce dotace mohl získat případný úvěr, určený na profinancování schváleného projektu. Na základě informace uvedené na 43. jednání Výboru EK – COCOF, přistoupilo MPO od 1. 9. 2011 k ukončení platnosti opatření.