Kdo může žádat?

Operační program Podnikání a inovace, vyhlášený na programovací období 2007 – 2013, je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategických služeb.

Cílem programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace je snaha odstranit zbývající bariéry vnitřního trhu EU, zajistit fungování konkurenceschopných trhů, vytvořit příznivější podnikatelské prostředí, podporující zejména malé a střední podniky, propagovat zlepšení podnikatelské kultury a zvýšení investic do výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také usnadnit zavádění inovací a informačních a komunikačních technologií.

Pro naplnění těchto cílů je podpora směřována zejména mezi podnikatelské subjekty, a to jak fyzické, tak právnické osoby, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, profesní a zájmová sdružení, a další.

Konkrétní podporované formy žadatelů, resp. příjemců dotace a další kritéria jsou dále specifikovány pro jednotlivé programy podpory.

Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operační programu Podnikání a inovace, popř. výstupy z jejich činnosti, musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE, a musí být realizována na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.