Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

Společná příloha k výběrovým kritériím programů PROSPERITA, SPOLUPRÁCE, ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY, NEMOVITOSTI, POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA a EKOENERGIE.

Jak vyplývá z prvotní analýzy provedené Ministerstvem průmyslu a obchodu, ne všechny projekty předložené do Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI) a vykazující vazbu na Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) tuto vazbu skutečně mají.

Jedná se např. o projekty s místem realizace ve městech, která nemají nebo nemohou mít schválený IPRM (viz níže, kde je uveden seznam měst, která aktuálně IPRM schválený mají), nebo o projekty, které nejsou v příslušném schváleném IPRM indikativně uvedeny jako projekty do OPPI.

Existují dva možné důvody zaevidování těchto žádostí / projektů jako projektů s vazbou na IPRM:

 1. žadatel zřejmě není dostatečně informován o tom, co přesně znamená IPRM a dává svůj projekt do souladu i s jinými plány rozvoje daného města (např. územním plánem), které nejsou tzv. Integrovaným plánem; v Plné žádosti při předkládání projektu do OPPI následně uvede "Projekt je součástí a v souladu s IPRM";
 2. žadatel uvádí neoprávněně soulad projektu s existujícím a schváleným IPRM.

Na základě výše uvedeného přistoupilo MPO k vydání tohoto dokumentu, který má žadatelům blíže vysvětlit požadavky, které jsou na ně kladeny v souvislosti s prokazováním vazby projektu na IPRM, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním a zdržením v procesu hodnocení těchto projektů.

IPRM a Plná žádost

Prvním dokumentem ve vztahu k OPPI, ve kterém žadatel uvádí, zda jím předkládaný projekt vychází z některého schváleného IPRM, je Plná žádost. Ta obsahuje — většinou v oddíle 3 "Základní údaje o projektu", v programu Nemovitosti v oddíle 5 "Parametry projektu a dotace" — informaci o tom, zda "je projekt v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města".  

V souladu s Metodickým pokynem MMR pro IPRM (červen 2008) musí Řídicí orgán tématického operačního programu (tj. v případě OPPI MPO) u projektů předkládaných jinými příjemci podpory než městem (nositelem IPRM) vyžadovat potvrzení příslušného města (magistrátu, městského úřadu), že projekt je součástí a v souladu se schváleným IPRM, tj. v souladu s IPRM schváleným Řídicím orgánem Regionálního operačního programu (dále jen "ROP"), tedy Výborem Regionální rady, nebo Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP"), jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR"). 

Příklad

Pokud bude žádost předkládat podnikatelský subjekt, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, atd., je potřeba, aby žadatel předložil výše uvedené potvrzení, které mu vystaví příslušné město (magistrát, městský úřad). V případě, že by bylo žadatelem přímo město, toto potvrzení není nutné. Potvrzení musí být formulováno v tom smyslu, že se jedná o IPRM schválený nikoliv pouze městem, nýbrž Řídicím orgánem ROP nebo Řídicím orgánem IOP. Pokud takovéto potvrzení žadatel nepředloží, není možné považovat daný projekt za projekt s vazbou na IPRM. 

Pokud projekt řádně prokáže vazbu na některý ze schválených IPRM, je v souladu s výzvou příslušného programu podpory OPPI a dosáhl během hodnocení min. počtu bodů, má nárok na 10 %—ní bonifikaci v souladu s usnesením vlády č. 883/2007.

Seznam IPRM schválených ke dni 12.2.2009

Ke dni 12.2.2009 byly na základě hlášení ROPů schváleny IPRM následujících měst (měst s více jak 50 tis. obyvateli):

Region soudržnosti Jihovýchod

 • Brno — dva IPRM
 • Jihlava

Region soudržnosti Severozápad

 • Karlovy Vary
 • Chomutov
 • Děčín
 • Ústí nad Labem
 • Most - prozatím nebyly schváleny
 • Teplice - prozatím nebyly schváleny

Region soudržnosti Jihozápad

 • Plzeň — dva IPRM
 • České Budějovice — dva IPRM

Region soudržnosti Severovýchod

 • Hradec Králové
 • Liberec
 • Pardubice

Region soudržnosti Střední Čechy

 • Kladno
 • Mladá Boleslav

Region soudržnosti Střední Morava

 • Zlín
 • Olomouc

Region soudržnosti Moravskoslezsko

 • Karviná
 • Ostrava
 • Havířov
 • Opava
 • Frýdek Místek
Tzn., že projekty předkládané žadateli z jiných měst, nemohou být vykazovány jako projekty s vazbu na IPRM. Dle sdělení Řídicích orgánů jednotlivých ROP se schvalování dalších IPRM nechystá. Zároveň je potřeba zdůraznit, že projekty do OPPI vykazující v Plné žádosti vazbu na schválený IPRM mohou být pouze takové projekty, které jsou v příslušném IPRM alespoň indikativně uvedeny jako projekty do OPPI. 

V této souvislosti je potřeba ještě dodat, že existují také IPRM předkládané v rámci oblasti intervence do 5.2 Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). Jde o IPRM měst jak nad 50 tis. obyvatel, tak také s 20 až 50 tis. obyvateli. IPRM do IOP ale ještě nebyly dle sdělení MMR, Řídicího orgánu IOP, schváleny, jejich schvalování se předpokládá nejdříve v březnu t.r.

Shrnutí - Projekty vycházející z IPRM a předkládané do OPPI

V případě, že projekt předkládá do OPPI jiný subjekt než město (nositel IPRM), musí žadatel o podporu přiložit k Plné žádosti potvrzení města, že projekt je zařazen do IPRM schváleného Řídícím orgánem (Výborem Regionální rady regionu soudržnosti) Regionálního operačního programu nebo Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu.

Potvrzení musí dále obsahovat informaci o datu podepsání smlouvy o realizaci IPRM mezi městem a příslušným Řídícím orgánem ROP nebo IOP a musí k němu být přiložen dokument obsahující (i) mapku zóny se zanesením místa realizace projektu (v případě zónového IPRM), (ii) čestné prohlášení předkladatele projektu, že projekt je součástí IPRM, schváleného Řídícím orgánem příslušného operačního programu a (iii) ověřené pověření zástupce města (nevydává—li potvrzení statutární orgán města). Vzor potvrzení je uveden v příloze tohoto dokumentu.