» Program podpory ICT v podnicích

ICT v podnicích

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT v PODNICÍCH [pdf, 280 kB]je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů, resp. podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ICT V PODNICÍCH doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

 

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
  • Definice malého a středního podniku


Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilých výdajů ICT v podnicích
application-pdf26.09.2011
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSplnění závazných ukazatelů projektu
Platnost od 1.10. 2012application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document27.09.2012

» 2. Výzva

ICT v podnicích - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. května 2008 druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ICT V PODNICÍCH. Výzva je časově omezená, příjem žádostí kontinuální.  Zahájení příjmu elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím internetové aplikace eAccount byl z technických důvodů přesunut z 11. července 2008 na 15. července 2008 a byl ukončen 28. února 2009 (respektive 6.3.2009 kvůli přetížení aplikace eAccount). Příjem plných žádostí je taktéž z technických důvodů zahájen 14. listopadu 2008 (namísto plánovaného 3. října 2008) do 31. května 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfICT v Podnicích - II. Výzva pro předkládání projektů
Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do druhé výzvy programu ICT v podnicích v daném časovém období.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 1 - podporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 1 Výzvy - udává, v jakých ekonomických činnostech žadatel podniká a do kterých budou směřovány výstupy projektu. Podporované činnosti žadatele musí být větší než 50 % obratu společnosti a projekt musí směřovat z více než 50 % do podporovaných ekonomických činností.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 2 - Regiony se soustředěnou nebo přechodnou podporou státu
Příloha č. 2 Výzvy - pokud žadatel realizuje projekt v některém z uvedených regionů, je při hodnocení bodově zvýhodněn viz. Výběrová kritéria.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 3 - Příloha I smlouvy o ES
Příloha č. 3 Výzvy - vymezení výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z Programu vyloučena.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 4 - výběrová kritéria
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - příloha č. 5 - osnova podnikatelského záměru
Příloha č. 5 Výzvy - podrobný návod, jaké náležitosti musí popis projektu splňovat a jakou má mít strukturu. Doporučujeme tuto přílohu při zpracování podnikatelského záměru využívat.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 6 - pravidla způsobilých výdajů č.j. 14413/09/08100
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 6 - pravidla způsobilých výdajů, č.j. 14413/09/8100 zvl. část
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - příloha č. 7 - vymezení ocelářského průmyslu
Příloha č. 7 Výzvy - vymezení ocelářského průmyslu, který není v rámci Programu podporován.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 8 - vymezení průmyslu výroby syntetických vláken
Příloha č. 8 Výzvy - vymezení průmyslu výroby syntetických vláken, který není v rámci Programu podporován.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - příloha č. 9 - požadavek na podnikatelskou historii žadatele
Příloha č. 9 Výzvy - vysvětlující informace k požadavku na podnikatelskou historii žadatele.application-pdf31.10.2008
application/pdfII. výzva - Příloha č. 10 — Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 10a — Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
application-pdf26.09.2011
» 1. Výzva

ICT v podnicích - I. výzva programu

Dne 7. 10. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory malého a středního podnikání ICT v podnicích na 603 208 tis. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 25. dubna 2007 a původně plánovaná alokace byla 500 mil. Kč. Výzva byla časově omezená, příjem žádostí byl kontinuální.
Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. června 2007 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí skončil 30. září 2007. Příjem plných žádostí probíhal od 1. září 2007 do 29. prosince 2007.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit