» Program podpory ICT a strategické služby

ICT a strategické služby

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY [pdf, 243 kB]je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice a podpora vybraných strategických služeb.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 

 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.


• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilosti výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 1. 10. 2010application-pdf01.10.2010
application/pdfSplnění závazných ukazatelů projektu
Platnost od 1. 10. 2012application-pdf02.10.2012
» 1. Výzva

ICT a strategické služby - I. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podporyICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY na 2 mld. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 2. ledna 2008 a původně plánovaná alokace byla 0,5 mld. Kč. Výzva byla časově omezená, příjem žádostí byl kontinuální. Navýšením alokace došlo k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 3. března 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí skončil 30. června 2008. Příjem plných žádostí probíhal od 15. července 2008 do 31. října 2008.

• Přílohy
Přílohy k 1. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfICT a SS - I. Výzva pro předkládání projektů
Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do programu ICT a strategické služby v daném časovém období.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES
Příloha č. 1 Výzvy. Vymezení výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z Programu vyloučena.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 2 - Vymezení ocelářského průmyslu
Příloha č. 2 Výzvy - vymezení ocelářského průmyslu, který není v rámci Programu podporován.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 3 - Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken
Příloha č. 3 Výzvy - vymezení průmyslu výroby syntetických vláken, který není v rámci Programu podporován.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 4 - Specifikace způsobilých výdajů
Příloha č. 4 Výzvy - dokument je platný od 1.9.2008. Obsahuje specifikaci způsobilých výdajů projektu včetně vysvětlujících komentářů.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 5a - Výběrová kritéria - ICT
Příloha č. 5 Výzvy - seznam a způsob vyhodnocení projektů pro oblast ICT, která jsou rozhodující při posuzování přijatelnosti projektu.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 5a - Výběrová kritéria - Strategické služby
Příloha č. 5 Výzvy - seznam a způsob vyhodnocení projektů pro oblast strategických služeb, která jsou rozhodující při posuzování přijatelnosti projektu.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 6 - Osnova podnikatelského záměru
Příloha č. 6 Výzvy - podrobný návod, jaké náležitosti musí popis projektu splňovat a jakou má mít strukturu.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 7 - Změna (transformace) subjektu
Příloha č. 7 výzvy - přesně definuje druhy transformace podniku ve sledovaném období, které nevylučují splnění kritérií příjemce podpory.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 8 - Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 8 Výzvy - výčet nepodporovaných kategorií dle specifikace CZ-NACE a upřesnění předmětu řešení projektu pro aktivity „Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací“ a „strategické služby“.application-pdf16.10.2008
application/pdfI. výzva - Příloha č. 9 - Vzor Podmínek poskytnutí dotace, č. j. 14413/09/08100 PMOP7.0.
Dokument obsahuje vzorové podmínky pro schválené projekty v rámci programu ICT a strategické služby, které budou pro všechny příjemce dotace závazné. (Platnost od 1. 6. 2009.)application-pdf26.09.2011
application/pdfI. výzva - Příloha č. 10 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
Platnost od 1.2. 2011application-pdf15.06.2012
application/pdfI. výzva -Příloha č. 11 - Čestné prohlášení
ICT a SS (I. výzva) - Čestné prohlášení o úhradě osobních nákladů a odvodu příslušné části ZP a SP za zaměstnance uplatňované v rámci projektu.application-pdf07.03.2010
application/x-zip-compressedI. výzva - Příloha č. 12 - Předepsané tabulky pro mzdové náklady
Upraveno dne 24.2.2009 - změna sazby pojistného na sociální pojištění.application-x-zip-compressed26.09.2011
application/x-zip-compressedI. výzva - Příloha č. 12a - Předepsané tabulky pro mzdové náklady
application-x-zip-compressed26.09.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit